La Comissió Europea ha convocat una nova edició del Life+, una línia de finançament de projectes europeus encaminats a la millora de la qualitat ambiental dels estats membres de la Unió. En aquesta edició, els tres eixos de finançament són:

1. Naturalesa i biodiversitat LIFE +
Objectiu principal: protegir, conservar, restaurar, supervisar i facilitar el funcionament dels sistemes naturals, els hàbitats naturals i la flora i la fauna silvestres, amb la finalitat de detenir la pèrdua de biodiversitat, i, en particular, la diversitat de recursos genètics, a la Unió Europea.

2. Política i governança mediambientals LIFE +
Objectius principals:
– Canvi climàtic: estabilitzar la concentració de gasos d’hivernacle a un nivell que impedeixi que l’escalfament global superi 2 º C.
– Aigua: contribuir a la millora de la qualitat de l’aigua desenvolupant mesures rendibles per aconseguir un bon estat ecològic amb vista a elaborar el primer pla hidrogràfic de conca d’acord amb la Directiva 2000/60/CE (Directiva marc de l’aigua).
– Aire: aconseguir nivells de qualitat de l’aire que no donin lloc a riscos o efectes negatius significatius a la salut humana i el medi ambient.
– Sòl: protegir i assegurar l’ús sostenible del sòl preservant les seves funcions i impedint les amenaces a aquest, així com reduint els efectes d’aquestes amenaces i restaurant els sòls degradats.
– Medi ambient urbà: contribuir a millorar el comportament mediambiental de les zones urbanes europees.
– Soroll: contribuir al desenvolupament i l’aplicació de polítiques en matèria de soroll ambiental.
– Productes químics: millorar la protecció del medi ambient i la salut davant els riscos que presenten els productes químics d’aquí al 2020 aplicant la legislació sobre productes químics, en particular el Reglament (CE) no1907/2006 REACH i l’estratègia temàtica sobre l’ús sostenible dels plaguicides.
– Medi ambient i salut: desenvolupar la base d’informació per a la política de medi ambient i salut (Pla d’Acció Medi Ambient i Salut).
– Recursos naturals i residus: desenvolupar i executar polítiques dissenyades per garantir una gestió sostenible dels recursos naturals i els residus, millorar el comportament mediambiental dels productes, una producció i unes pautes de consum sostenibles, i la prevenció, la recuperació i el reciclatge dels residus. Contribuir a la implementació eficaç de l’estratègia temàtica de prevenció i reciclatge dels residus.
– Boscos: proporcionar, especialment a través d’una xarxa de coordinació de la UE, una base completa i concisa d’informació pertinent a efectes de l’elaboració de polítiques sobre els boscos en relació amb el canvi climàtic (impacte en els ecosistemes forestals, atenuació, efectes de substitució), la biodiversitat (informació de partida i zones forestals protegides), els incendis forestals, la situació dels boscos i la seva funció protectora (aigua, sòl i infraestructures res), així com contribuir a la protecció dels boscos contra els incendis.
– Innovació: contribuir al desenvolupament i la demostració d’enfocaments polítics, tecnologies, mètodes i instruments innovadors per donar suport l’aplicació del Pla d’Actuació a favor de les Tecnologies Mediambientals (ETAP).
– Enfocaments estratègics: fomentar l’aplicació i execució eficaços de la legislació mediambiental de la Unió i millorar la base de coneixements per a la política mediambiental, millorar el compromís comportament mediambiental de les PIME.

3. Informació i Comunicació LIFE +
Objectiu principal: divulgar informació i fomentar la sensibilització al voltant dels temes mediambientals tals, inclosa la prevenció d’incendis forestals, i donar suport les mesures d’acompanyament com informació, activitats i campanyes de comunicació, conferències i formació, inclosa la formació en prevenció d’incendis forestals.

Les propostes poden presentar-se fins el proper 25 de juny. Per més informació pots consultar el següent enllaç.