Amb la nova ISO 14.001 el sistema de gestió ambiental s’obre cap a la deriva de la unificació de les normes ISO per a una major facilitat, a la pràctica, per a la implantació, revisió i manteniment de les normes ISO en les organitzacions que fan el gran esforç d’implantar un sistema de qualitat i sobretot, de gestió ambiental.

A continuació s’exposen els principals canvis entre les dues normatives que són objecte d’estudi en aquest article, i on s’intenta donar una mica de llum a la pregunta de fons: La nova ISO 14.001 marca tendència cap a la unificació de les normes ISO?

Conceptes previs sobre la nomenclatura:
(Actual): ISO 14001: 2014
(Revisió): ISO / DIS 14001: 2014

1. Estructura.
ISO / DIS 14001: 2014 adopta una estructura d’alt nivell, s’adapta l’annex SL de la ISO 14001: 2014 [permet que la ISO 9001 (també en revisió) i la 14001 funcionin juntes].

Perquè funcionin juntes la ISO 9001 i la 14001 s’estableixen les següents característiques en la ISO / DIS 14001: 2014:
• Utilitza un llenguatge comú per a les dues normes ISO.
• Evita les dificultats procedents de la duplicitat de documents.
• Evita procediments que repercuteixen negativament en l’eficàcia de la gestió.

Cal destacar els següents canvis en l’estructura entre la ISO 14001: 2014 i la ISO / DIS 14001: 2014:
• ISO / DIS 14001: 2014 és més extensa, i redueix o fa desaparèixer la terminologia jurídica, crea nous apartats sense correspondència amb ISO 14001: 2014, encara que hi ha altres apartats que tenen correspondència.

2. Termes i definicions.
En la revisió s’adapten termes i llenguatge d’utilització en diverses ISO per poder treballar juntes, com indica l’annex SL ISO 14001: 2014.

Important és indicar que ISO / DIS 14001: 2014 permet que les empreses puguin decidir si volen adaptar aquests nous termes i la nova estructura, o decidir continuar amb la utilitzada en ISO 14001: 2014.

3. Context de l’organització.
És una de les novetats de la ISO / DIS 14001: 2014, ja que fa especial incidència en què l’empresa se centri en la protecció de l’entorn natural:
• Determinar els punts i aspectes, tant interns com externs, que influeixen en el seu compliment.
• Comprovar la seva capacitat per aconseguir assolir els resultats previstos en matèria ambiental.

S’inclou en la ISO / DIS 14001: 2014:
• Apartat 4.2. Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades.
• Apartat 4.3. Determinació de l’abast del sistema de gestió ambiental.

4. Lideratge.
L’alta direcció té l’obligació de:
• Demostrar lideratge i compromís a través dels següents aspectes dins del Sistema de Gestió Ambiental (SGA):
o Compliment
o Funcionament
o Millora contínua

En aquest punt com a novetat de la ISO / DIS 14001: 2014 indica que tot això és responsabilitat específica d’aquelles persones amb llocs de lideratge en l’organització.
• El lideratge com a eix central, influint i sent influenciat de manera positiva i activa, amb els següents aspectes:
o Planificació
o Millora
o Avaluació
o Acompliment

En referència a la política ambiental la norma obliga:
1. L’Organització es comprometi de forma específica amb la protecció del medi ambient.
2. L’empresa busqui protegir el medi ambient de forma global i no limitar-se a l’entorn més immediat.
L’alta direcció ha d’assignar la responsabilitat i autoritat necessària per assegurar que el sistema és conforme als requisits indicats i que s’informa a l’alta direcció.
L’alta direcció té la flexibilitat d’indicar quantes persones s’han de dedicar a aquesta funció de lideratge.

5. Comunicació.
La revisió aporta una gran rellevància a la comunicació:
• Interna
• Externa

Aquestes dues conformen la Política de comunicació, la qual ha de complir amb els següents requisits:
o Coherència
o Fiable
o Establir mecanismes perquè el personal participi

A la ISO / DIS 14001: 2014 hi ha una important novetat, ara el terme “documentació” se li denomina “informació documentada”. La revisió aporta flexibilitat perquè les organitzacions determinin quins són els documents que necessita per assegurar el funcionament del SGA.
Cal destacar que la mateixa també permet que se segueixin utilitzant el manual de documentació que estableix la ISO 14001: 2014.

6. Planificació i risc.
La revisió dóna rellevància a les:
• Necessitats i expectatives de les parts interessades.
• Els requisits legals i reglamentaris
• Aspectes ambientals, afectades per l’activitat empresarial:
o Locals
o Regionals
o Globals
• Incidències que puguin deure pels canvis en les condicions ambientals i que afecten a l’organització.
Cal tenir en compte dues situacions:
• Establir un diàleg en dues direccions, l’Organització – Medi Ambient, Medi Ambient – l’Organització.
• La gestió del risc, l’Organització ha de determinar els riscos i oportunitats que han de ser abordats.

7. Cicle de vida.
L’Organització ha de tenir en compte:
• Controlar i gestionar adequadament els productes i / o serveis durant tot el seu cicle de vida.
• Determinar els requisits per a la compra o adquisició dels productes i / o serveis.
• Establiment de controls en el procés de disseny que assegurin que es compleixen els requisits ambientals establerts per al desenvolupament, lliurament, ús i tractament al final de la seva vida útil.
• Comunicació dels requisits ambientals establerts als proveïdors i personal contractat externament.
• Necessitat d’informar sobre l’impacte ambiental als consumidors i com ha de gestionar el producte un cop finalitzada la seva vida útil.

8. Acompliment ambiental.
La revisió impulsa el pensament estratègic dins del SGA, una mica més en la intenció que les organitzacions es facin seu i interioritzin el mateix.

9. Transició de la ISO / DIS 14001: 2014.
S’estableix el publicar a mitjans de 2015.
Tindrà la transició de l’anterior a la nova les següents parts:
• Conèixer els canvis que presenten la ISO / DIS 14001: 2014 a l’alta direcció, gestors i auditors interns, com també tot el personal involucrat tant interna com externament.
• Establir una comunicació fluida amb l’organisme certificador i amb la consultoria per anar fent els canvis que vagin apropant a la nova norma.
• Assegurar-se que l’alta direcció està involucrada i establir un pla de transició.

Conclusió, que la resposta a la pregunta que formulem només el temps, i la conseqüent l’aplicació dels canvis dictaran sentència …