DADES IDENTIFICATIVES

En compliment de l’obligació d’informació recollida a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic, s’informa de manera expressa, precisa i inequívoca, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

Titular de www.instajuridic.com: INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP, amb NIF F55567093 i domicili a C/ Masricart, 6A, baixos, 43.110, La Canonja (Tarragona).

USUARIS

 L’accés i/o ús de www.instajuridic.com li atorga la condició d’Usuari/ària, que accepta, des de dit accés i/o ús, les Condicions Generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si s’escau, resultin d’obligat compliment.

 ÚS DEL PORTAL

 www.instajuridic.com proporciona l’accés a una gran quantitat d’informació, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP als quals l’Usuari pot accedir. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre, l’Usuari serà responsable de proporcionar informació veraç i legal. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP ofereix a través del seu lloc web, comprometent-se a no utilitzar-los per a activitats que puguin ser il·lícites, contràries a l’ordre públic, a la defensa nacional o a la salut pública.

En tot cas, INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’estructura i disseny del lloc web: modificar o eliminar serveis o continguts, així com les condicions d’accés i/o ús del lloc web.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny…); quedant expressament prohibides la seva reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la pàgina web.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

En aquest lloc web es poden publicar continguts aportats per tercers o empreses. INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP no respon de la veracitat i exactitud d’aquests, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els Usuaris que en facin ús.

A més a més, INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components perjudicials. No obstant això, INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP no garanteix ni es fa responsable de:

  1. La continuitat, falta d’utilitat o rendiment dels continguts i/o serveis del lloc web, així com l’absència d’errors, virus i/o altres components perjudicials en els mateixos o en el servidor que els subministra;
  2. La invulnerabilitat del lloc web i/o de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix;
  3. Els danys o perjudicis que pugui causar, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP estableix al lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.

Si l’Usuari té coneixement de l’existència de qualsevol contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o a la moral o que pugui suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, o de qualsevol altre dret de tercers, haurà de notificar-ho immediatament a INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP, perquè pugui prendre les mesures oportunes.

ENLLAÇOS 

En el cas que en www.instajuridic.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs web, INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap circumstància, INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs web. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat; en concret, amb el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels Drets Digitals.

INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP comunica a l’Usuari que les dades facilitades de forma voluntària i expressa en la present Web a través dels diferents mitjans de comunicació seran incorporades a les Activitats de Tractament d’INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP, amb la finalitat de poder prestar-li els serveis sol·licitats i mantenir-lo informat sobre l’activitat de l’empresa.

www.instajuridic.com ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir un nivell de seguretat adequat, a fi de protegir les dades personals tractades i evitar, en la mesura del possible, i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Podeu obtenir informació sobre el tractament de dades de caràcter personal que realitzem en aquest lloc web, a través de la nostra Política de Privacitat.

POLÍTICA DE COOKIES 

www.instajuridic.com podrà utilitzar cookies pel correcte funcionament d’aquest Lloc Web. Podeu consultar com utilitzem les cookies a través de la nostra Política de Cookies.

GENERALITATS 

INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol ús indegut del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret. En cas que INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP no exercisqui qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís legal, això no constituirà una renúncia al mateix.

Si algun punt d’aquest Avís legal és considerat nul o inaplicable per l’Administració Pública o Administració de Justícia, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà la resta de continguts de l’Avís legal.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA 

INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP podrà modificar en qualsevol moment aquest Avís legal publicant el seu contingut. Per tant, el mateix estarà vigent fins que sigui modificat per un altre degudament publicat.

Aquest Avís legal ha estat revisat i publicat a data de 22 de setembre de 2023.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE 

La relació entre INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP i l’USUARI es regirà per la normativa vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Tarragona.

CONTACTE AMB INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP

Si té qualsevol pregunta sobre les condicions reflectides en aquest Avís legal, o si desitja fer qualsevol suggeriment o recomanació, si us plau, contacti amb nosaltres a través del correu electrònic: info@instajuridic.com

També pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d’INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP al correu electrònic dpo@instajuridic.com