Project Description

Estudis en matèria de contaminació lumínica i acústica

L’equip d’INSTA té experiència personal en l’elaboració d’estudis, informes i treballs de recerca en matèria de contaminació acústica i lumínica, concretament algunes de les temàtiques tractades han estat les següents:

  • Aplicació pràctica de la Llei  6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn; i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Comparativa entre els municipis de Reus i Tarragona.
  • Informe jurídic sobre la problemática de contaminació acústica als barris de Sant Ramon i Sant Salvador (Tarragona).
  • Anàlisi dels  instruments per la gestió dels sorolls. El cas concret dels Mapes de Capacitat Acústica.