Missió

El compromís per la protecció del medi ambient i fer-la compatible amb l’activitat humana són l’ADN d’INSTA. El que ens motiva és treballar per la sostenibilitat a partir del domini de les eines jurídiques.

El desconeixement de la normativa influeix en la degradació ambiental i també en la pèrdua de competitivitat dels actors econòmics i socials. Volem que la nostra feina ajudi al conjunt de la societat.

Avui dia, calen solucions alternatives per un model amb més equitat social, i una major responsabilitat dels actors econòmics. Per adaptar-se a la nova realitat, el dret ambiental ha d’abarcar noves necessitats i s’ha d’obrir a nous sectors d’activitat de la sostenibilitat.

Aquest nou paradigma requereix d’especialistes que integrin els coneixements legals amb els tècnics, per oferir una visió holística i transversal, i així trobar les solucions més adaptades pels nostres clients: aquest és el principal valor que identifica INSTA.

Què sabem fer?
  • Explicar de forma clara i precisa els efectes de la normativa ambiental sobre els nostres clients. Els membres del nostre equip tenen experiència i bones aptituds comunicatives per explicar amb senzillesa el que sembla un codi inintel•ligible.
  • Exposar de manera entenedora els instruments jurídics més adequats per defensar el medi ambient i la qualitat de vida de les persones.
  • Aconsellar els nostres clients sobre la millor manera de conciliar beneficis de la seva activitat i el respecte de la normativa ambiental.
  • Fomentar el diàleg i el consens entre els actors del territori a fi i efecte de prioritzar la mediació per davant dels processos judicials.
  • Integrar coneixements de diferents temàtiques (jurídics i tècnics), per oferir una visió interdisciplinària a l’hora d’elaborar els nostres informes.
  • Aportar els coneixements especialitzats adequats per a respondre a les necessitats dels nostres clients, gràcies a la nostra xarxa de col•laboradors experts.
  • Treballar amb transversalitat per obrir-nos a nous temes i a noves disciplines com l’Economia social i solidària, l’Economia circular o la Responsabilitat Social de les Empreses.
  • Generar coneixement a partir de la nostra activitat de recerca.
  • Formar als nostres clients sobre la normativa ambiental i els procediments jurídics que són del seu interès.