Defensa ambiental del territori

La dificultat d’interpretació que suposen alguns conflictes ambientals, requereix d’un equip que comprengui aquests casos d’una manera integral, aportant proximitat, coneixement real del territori i proposant solucions eficients.

INSTA defensem activament el medi ambient, per això oferim el nostre servei a tots aquells col·lectius o particulars que es trobin immersos en un conflicte ambiental. INSTA aportarà la seva expertesa per articular els corresponents procediments administratius i/o jurídics necessaris.

Quines necessitats cobrim?
 • Interpretació de la normativa ambiental per facilitar la resolució de conflictes en el territori
 • Necessitat de processos de mediació, per resoldre conflictes, en front de solucions imposades i dirigides.
 • Coneixement del territori, la seva casuística i la societat que hi habita, per saber interpretar un conflicte en la seva globalitat
 • Acompanyament en totes les etapes de gestió i resolució d’un conflicte ambiental.
Què oferim?
 • Assessorament jurídic en la revisió de plans, projectes i programes amb afectació al medi ambient.
 • Redacció de recursos, al·legacions, denúncies i altres procediments administratius.
 • Interposició de recursos judicials en procediments ambientals.
 • Assessorament en matèria de custòdia del territori: contractes, responsabilitats, etc.
 • Elaboració de dictàmens pericials necessaris en procediments ambientals oberts.
 • Elaboració de plans d’ordenació i gestió ambiental del territori.
Què aportem de nou i diferent?
 • Proximitat i presència del nostre equip en el territori.
 • Experiència en la resolució de conflictes ambientals.
 • Equip de treball interdisciplinari i una xarxa de col·laboradors experts en la defensa jurídica ambiental.
 • Coneixements tècnics i jurídics que ajuden a interpretar quins són els diferents interessos, els efectes de la normativa ambiental i les possibles alternatives per trobar solucions.