ÀREES DE TREBALL

DRET AMBIENTAL

La normativa ambiental, com qualsevol altra branca del dret, pot generar dubtes, confusions i qüestions que requereixen d’aclariments per part d’experts. INSTA ofereix un assessorament en matèria de dret ambiental per tal que particulars, administracions públiques i empreses disposin de les millors eines jurídiques ambientals i comprenguin com el dret pot fer-los més sostenibles.

ESTUDIS AMBIENTALS I TERRITORIALS

INSTA ofereix serveis de gabinet ambiental, des d’una òptica tècnica i alhora jurídica, per tal d’elaborar instruments urbanístics i territorials, així com estudis d’impacte ambiental i processos d’avaluació ambiental estratègica.

DIÀLEG AMBIENTAL

Un nou element diferencial d’INSTA és la capacitat de generar diàleg i vincle entre els actors per tal que contribuir a fer avançar una política ambiental sostenible i acceptada en el territori.

TREBALLEM JUNTS

El compromís per la protecció del medi ambient i fer-la compatible amb l’activitat humana són l’ADN d’INSTA. El que ens motiva és treballar per la sostenibilitat a partir del domini de les eines jurídiques.