Currículo PDF:

  Para os efectos establecidos no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais, INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP, con NIF F55567093 e enderezo en C/ Masricart, 6A, baixos, 43.110, La Canonja (Tarragona), infórmalle de que incorpora os seus datos persoais, xunto coa súa fotografía, no caso de que nolo facilite, a unha Actividade de Tramitación da Titularidade privada; incluíndo aqueles datos considerados sensibles que poidan vir a facilitarnos.

  FINALIDADES: Participar e/ou comunicar nos procesos de selección de persoal actuais e futuros, valorando a súa idoneidade para un posto de traballo ou tarefa.

  LEXITIMACIÓN: Consentimento do candidato á hora de enviar o seu CV.

  DIRECCIÓNS: Clientes interesados ​​nos seus servizos durante os procesos de selección de persoal para valorar a súa candidatura.

  CONSERVACIÓN: Durante o desenvolvemento dos procesos de selección de persoal e, unha vez rematado este, durante 2 anos para futuros procesos selectivos. No caso de que se produza algún cambio nos seus datos, infórmenos en consecuencia.

  DEREITOS: Tes dereito a retirar o teu consentimento en calquera momento, así como a solicitar o acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación e portabilidade dos teus datos, mediante escrito dirixido ao responsable, identificándose, ao correo electrónico: info@instajuridic.com; ou ao noso enderezo postal indicado anteriormente.

  Dereito
  Ambiental

  Servizos de asesoramento, defensa xurídica e consultoría en dereito ambiental

  Estudos Ambientais
  e Territorial

  Servizos de consultoría ambiental, elaboración de estudos ambientais e análise territorial

  Diálogo
  ambiental

  Servizos de xestión de conflitos ambientais e procesos de participación