INSTA SERVEIS JÍRIDICS AMBIENTALS, SCCLP comprométese coa protección e seguridade dos datos persoais.

O obxectivo desta política é informar aos Usuarios sobre os diferentes tratamentos de datos persoais que realiza INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP a través da páxina web www.instajuridic.com . Todo isto, de conformidade co disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, do 27 de abril de 2016 e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais. .

INFORMACIÓN DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Responsable do tratamento Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

Identidade : INSTA SERVEIS JÍRIDICS AMBIENTALS, SCCLP

NIF : F55567093

Enderezo : C/ Masricart, 6A, baixos, 43.110, La Canonja (Tarragona)

Teléfono : 623 228 806

Correo electrónico : info@instajuridic.com

Delegado de Protección de Datos : dpo@instajuridic.com

Finalidades do tratamento dos seus datos persoais Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

– Atender as solicitudes de información que o Usuario nos realice, así como calquera outra solicitude ou consulta para xestionar e tramitar os servizos solicitados.

– Atender as solicitudes de exercicio de dereitos.

Canto tempo conservaremos os teus datos?

Conservaremos os seus datos mentres manteñamos a relación que nos une, ou non teñamos que suprimilos por ser necesario para cumprir algunha obriga legal ou para a formulación, exercicio e defensa de reclamacións.

orixe

Os datos persoais que nos facilitou expresamente a través da nosa páxina web www.instajuridic.com , ou mediante a contratación dos nosos servizos.
Bases de lexitimación As bases legais para o tratamento dos seus datos son a xestión da súa solicitude, o desenvolvemento e execución das relacións contractuais e precontractuais establecidas con vostede, así como o cumprimento das obrigas legais que lle son de aplicación a INSTA SERVIZOS XURÍDICOS AMBIENTAIS, SCCLP.
Destinatarios A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

Todas as transferencias que realicemos son necesarias para o cumprimento das finalidades anteriormente indicadas, ou as realizamos en cumprimento dunha obriga legal. Entre outros, ás Administracións Públicas e provedores para a prestación dos servizos solicitados.

Dereitos de protección de datos Podes solicitarnos o exercicio dos teus dereitos de protección de datos a través do correo electrónico: info@instajuridic.com ; ou ao noso enderezo postal, identificándose, na C/ Masricart, 6A, baixos, 43.110, La Canonja (Tarragona).

Informámosche de que podes solicitarnos o dereito de acceso aos teus datos; solicitar a súa rectificación ou supresión; limitar o tratamento; para retirar o consentimento que nos dera, así como para xestionar a portabilidade dos seus datos.

Tamén pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control (ww.aepd.es).

REXISTRO DE ACTIVIDADES DA INSTA SERVIZOS XURÍDICOS AMBIENTAIS, SCCLP

INSTA SERVEIS JÍRÍDICS AMBIENTALS, SCCLP cumpre íntegramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade; concretamente, co Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos Dereitos Dixitais.

www.instajuridic.com informa ao Usuario de que os seus datos serán incorporados ás Actividades de Tratamento de INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP, con NIF F55567093, e enderezo en C/ Masricart, 6A, baixos, 43.110, La Canonja (Tarragona).

DE ONDE CONSEGUIMOS OS SEUS DATOS?

Os datos tratados por INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCCLP foron facilitados voluntaria e expresamente polo titular de distintos medios, que no seu caso serán:

 • A través do formulario de contacto web.
 • A través do noso correo electrónico corporativo.
 • En relación aos datos curriculares para participar nunha solicitude de emprego, en ocasións poden ter sido facilitados por entidades colaboradoras, como universidades e escolas de negocios coas que chegamos a acordos de colaboración.

Non obstante, no caso de que os datos persoais facilitados sexan de terceiros, vostede garante que informou ao titular desta Política de Privacidade e obtivo a súa autorización para facilitarnos os seus datos para os fins indicados. Así mesmo, responde de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que se puidese ocasionar como consecuencia do incumprimento desta obriga.

FINALIDADES E BASES DA LEXITIMACIÓN

Desde INSTA SERVEIS JÍRIDICS AMBIENTALS, SCCLP utilizaremos os teus datos para os seguintes fins:

 • Prestar os servizos que nos solicitou e atender as súas solicitudes de información, en función da relación contractual ou precontractual establecida entre as partes.
 • Atender calquera solicitude de exercicio dos seus dereitos que nos envíe, en cumprimento das nosas obrigas legais.
 • Avaliar os currículos recibidos e xestionar os posibles procesos de selección presentes e futuros, a partir do seu consentimento.

CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS SEUS DATOS?

Conservaremos os seus datos só durante o tempo que sexa necesario para ofrecerlle estes servizos, e posteriormente durante o período que sexa necesario para poder cubrir eventuales responsabilidades ou para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións. Non obstante, pode solicitar a supresión dos seus datos, e se son de aplicación estes prazos legais de conservación, permanecerán bloqueados durante o tempo que regulamentariamente estableza.

En canto aos datos do teu currículo, conservarémolos durante dous anos, calculados desde o día da súa última actualización, salvo que nos indiques o contrario.

COMUNICACIÓN DE DATOS A TERCEROS

INSTA SERVEIS JÍRÍDICS AMBIENTALS, SCCLP poderá comunicar os seus datos ás seguintes entidades, sempre en relación coas finalidades descritas:

 • Aos órganos competentes das Administracións Públicas en cumprimento das obrigas legais que nos correspondan.
 • Aos nosos provedores de servizos auxiliares, necesarios para o normal funcionamento dos servizos contratados (entre outros, aloxamento ; ferramentas de xestión interna; entre outros).

ESTÁN SEGUROS OS MEUS DATOS?

INSTA SERVEIS JÍRÍDICS AMBIENTALS, SCCLP adoptaron as medidas técnicas e físicas oportunas, así como os procesos de xestión para salvagardar e protexer a información.

EXERCICIO DOS DEREITOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Poderanse exercer os seguintes dereitos:

 1. Accede aos teus datos persoais para saber cales se están tratando e con que finalidade.
 2. Corrixir calquera dato persoal inexacto.
 3. Elimina os teus datos persoais, cando sexa posible.
 4. Solicitar a limitación do tratamento dos seus datos persoais cando a exactitude, legalidade ou necesidade do tratamento dos datos sexa dubidante, neste caso, poderemos conservar os datos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 5. Realiza a portabilidade dos teus datos.
 6. Revogar o consentimento outorgado.

Podes exercer os teus dereitos en calquera momento e sen custo, indicando que dereito queres exercer e os teus datos para que poidamos identificarte, tanto no enderezo de correo electrónico info@instajuridic.com como no enderezo postal C/ Masricart, 6A. , baixo, 43.110, La Canonja (Tarragona).

ACTUALIZACIÓN DA NOSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

INSTA ENVIRONMENTAL LEGAL SERVICES, SCCLP traballa para manter unha Política de Privacidade actualizada. Calquera cambio que realicemos que afecte aos teus datos serálle comunicado.

Esta Política de privacidade foi revisada e publicada o 22 de setembro de 2023.