• Autor : Jordi Recordà Cos
  • Ano de publicación : 2012
  • Editorial : Universidade Rovira i Virgili
  • Colección : Cadernos de Dereito Ambiental, 6, 1a ed.

A auga de calidade é un recurso escaso que require unha correcta xestión para garantir a súa sustentabilidade. A xestión racional dos recursos comeza a regularse moi recentemente a través da lei ambiental. Neste sentido, a xestión dos recursos debería basearse no principio de precaución para garantir un bo uso, ou uso sostible, que preserve o recurso. Tamén debe actuar baseándose no principio de utilizar a mellor tecnoloxía dispoñible, para ser o máis eficiente posible á hora de consumir auga. A intención deste libro é afondar no marco legal actual para estudar o potencial que ofrece para a conservación da auga, incluíndo os cambios normativos recentes motivados pola actual crise económica. Esta análise vai máis aló da regulación dos mecanismos de aforro vinculados á edificación, e aborda a necesidade actual de facer accesibles os recursos hídricos de menor calidade que a auga potable. Así, analízase en profundidade cal é o marco legal para o uso das augas pluviais, subterráneas, rexeneradas e grises. Por último, este estudo non foi concibido exclusivamente desde unha perspectiva xurídica, senón que, tendo en conta a complexidade e transversalidade das cuestións que afectan ao aforro de auga, así como á formación do autor, tivéronse en conta outras disciplinas científicas co obxectivo de analizando o problema desde unha perspectiva holística.

Ligazón a Google Books .