El sistema judicial espanyol i català protegeix prou a la víctima d’un delicte? En general, la resposta es centra en el càstig a l’infractor sense tenir en compte les necessitats de les víctimes, que passen a ser un testimoni del procés judicial .

La participació de la víctima en el procés judicial obre les portes a considerar que la reparació d’un dany no es produeix tan sols en el marc del procés penal, sinó que s’ha de tenir present les conseqüències sobre la víctima i sobre la comunitat al voltant .

La voluntat d’humanitzar més el sistema judicial i de tenir en compte la víctima ha tingut una primera resposta en la mediació penal. Aquesta eina ajuda a buscar escenaris de consens per arribar a un acord, però no sempre té present que la víctima pot necessitar, per exemple, establir un diàleg amb l’agressor per facilitar la comprensió, o saber si l’infractor té la voluntat de responsabilitzar-se del delicte, entre d’altres .

Per respondre a aquestes necessitats apareix un nou corrent complementari al sistema de justícia tradicional, la justícia restaurativa. Aquesta alternativa proporciona a les parts involucrades, i a la comunitat propera, la oportunitat de participar directament en la resolució dels conflictes i d’abordar les seves conseqüències amb l’ajut d’un facilitador .

Aquest corrent ha estat introduït per primera vegada a la Directiva 2012/29/UE del parlament europeu i del consell de 25 d’octubre de 2012, per la que s’estableixen normes mínimes sobre drets, el recolzament i la protecció de les víctimes dels delictes, i per la que se substitueix la Decisió marc 2001/220/JAI del Consell .

La transposició d’aquesta directiva s’ha de realitzar abans del 16 de novembre del 2015. L’estat espanyol està realitzant els treballs per integrar-la en l’ordenament jurídic estatal dins el marc del projecte de llei de l’estatut jurídic de la víctima del delicte .

En l’àmbit ambiental, la reparació del dany causat al medi ambient té una base constitucional (art. 45) que hauria d’oferir un màxim de garanties per protegir l’interès general que és la protecció del medi ambient .

Més enllà dels elements que es tenen en compte per la tipificació del delicte, els danys en béns ambientals també afecten el conjunt de la societat. És en aquest context que la justícia restaurativa pot ajudar a donar veu a la comunitat afectada per aquest dany, ajudar al causant del dany a prendre consciencia de les conseqüències dels seus actes i a participar de la restauració del dany causat .

És del nostre interès desenvolupar les eines de justícia restaurativa com a instrument preventiu per abordar els conflictes en el territori, i intervenir en el moment que es considera que hi ha risc de causar un dany i no quan ja s’ha consumat .