La gestió de residus és un tema ambiental molt preocupant a Espanya, tal i com indiquen els decebedors nivells de reciclatge. Per exemple, la taxa de reciclatge de residus municipals al 2021 vas ser del 35%, molt lluny de l’objectiu marcat per la Comissió Europea del 50% i de la mitjana de la UE del 48% (Informe Cotec, 2021).

Amb la voluntat de canviar aquesta dinàmica negativa, el govern espanyol, ha aprovat la nova Llei 7/2022 de residus i sols contaminats per una economia circular, publicada el 9 d’abril. Aquest norma constitueix el nou marc regulador  que ha de contribuir a minimitzar l’impacte dels residus (en especial els efectes sobre el canvi climàtic i els residus marins) i a un ús més eficient dels recursos (principis de l’economia circular).

Amb aquesta normativa el govern estatal vol donar resposta al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) inclosos en l’Agenda 2030.

En aquest article desgranem les principals novetats d’aquesta norma, entre les quals destaquem dos elements que han generat debat a Catalunya. D’una banda, la prohibició del bisfenol A i ftalats en els envasos alimentaris, ja que alteren el sistema hormonal de persones i animals (art.18 i). En aquest cas, felicitem la gran tasca de les companyes de REZERO pel projecte de sensibilització “Salut de Plàstic”  que ha estat decisiva per l’esmentada prohibició.

 

Context jurídic

Aquesta Llei transposa a l’ordenament jurídic estatal dues Directives  europees. Per una banda, la Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la que es modifica la Directiva 2008/98/CE de residus. Per altre banda, la Directiva (UE) 2019/904, de 5 de juny de 2019, relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient (Directiva sobre plàstics d’un sol ús, Directiva SUP). Aquesta última normativa s’ha transposat amb retard i la Comissió Europea va obrir un expedient  sancionador contra Espanya perquè no va prohibir la comercialització de diversos productes de plàstic d’un sol ús.

La nova Llei, d’ara en endavant LRSC, deroga de forma expressa la Llei 22/2011 de Residus i Sòls Contaminats i el Reial decret 838/1988, pel qual s’aprova el Reglament per a la execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.

La nova normativa ha entrat en vigor el 10 d’abril del 2022, llevat de les “Mesures fiscals per incentivar l’economia circular” (Títol VII) que entrarà en vigor l’1 de gener del 2023.

 

Principals novetats de la nova Llei

Els objectius de la LRSC són:

 • Establir mesures destinades a protegir el medi ambient i la salut humana, mitjançant la prevenció i reducció de la generació de residus i dels seus impactes adversos al medi ambient, i mitjançant la reducció de l’impacte global de l’ús dels recursos i la millora de la seva eficiència, avançant així cap a una economia circular
 • Prevenir i reduir l’impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient, en particular al medi aquàtic i a la salut humana.

Destaquem els següents punts, que anirem explicant en aquest article:

 • Revisió del marc regulador de la responsabilitat ampliada del productor del residu (RAP) en coherència amb la normativa europea
 • La revisió del règim d’inspecció i sancionador, actualitzant i incloent noves infraccions.
 • Noves definicions i revisió de l’àmbit d’aplicació.
 • L’impuls de l’economia circular a través de la revisió dels procediments de subproducte i la fi de condició de residu, habilitant la possibilitat de desenvolupament a nivell autonòmic.
 • Reforçament de la jerarquia de residus mitjançant la inclusió de l’obligació per part de les administracions d’adoptar instruments econòmics.
 • Mesures de fiscalitat ambiental: l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables i l’impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus.
 • Restriccions de determinats productes de plàstic d’un sol ús.
 • Creació d’un inventari estatal de descontaminacions voluntàries de sols contaminats

 

Reforç per la prevenció: el millor residu (encara) és el que no es produeix

Aquesta normativa manté la jerarquia de residus: prevenció, preparació per la reutilització, reciclat, altres tipus de valorització inclosa la valorització energètica, i finalment l’eliminació. I per tant, considera la prevenció com l’acció prioritària fixant objectius de reducció en pes dels residus generats. Concretament:

 1. Al 2025, reducció en pes del 13% respecte al generat en 2010.
 2. Al 2030, reducció en pes del 15 % respecte al generat al 2010.

Entenem que aquests objectius responsabilitzen al conjunt de la societat. Per motivar l’acció preventiva, la nova Llei ofereix propostes concretes: facilitar la reparació dels productes, millorar la cadena de valor de subproductes, disminuir els productes que generen «escombraries disperses» en el medi, evitar l’obsolescència prematura, etc. També inclou mesures destinades a la prevenció de la salut, reduint les substàncies perilloses en els productes (obligació del productor inicial de disposar d’un pla de minimització a partir del 1er de Juliol de 2022).

 

Nou model econòmic basat en l’economia circular

Entre les mesures de prevenció de residus destaquem les següents que obren les portes a una transformació del model econòmic per acollir l’economia circular:

 1. Reduir els residus alimentaris en tot el cicle del producte per tal d’assolir una disminució del 50% dels residus alimentaris per càpita en el pla de la venda minorista i dels consumidors. Per altra banda, una reducció del 20% de les pèrdues d’aliments al llarg de les cadenes de producció i subministrament per al 2030, respecte al 2020. A més, es prioritza la donació i redistribució d’aliments per al consum humà.
 2. Es prohibeix la destrucció o eliminació dels excedents de productes tèxtils, joguines o aparells elèctrics, entre d’altres, que s’hauran de destinar a la reutilització o les altres opcions de la jerarquia de residus.
 3. El sector de l’hostaleria i restauració haurà d’oferir sempre la possibilitat de consumir aigua no envasada de manera gratuïta i complementària.
 4. Compres sense envasos d’un sol ús: com a molt tard el 1er de gener de 2023, els comerços minoristes d’alimentació la superfície dels quals sigui igual o més gran a 400 metres quadrats destinaran almenys el 20% de la seva àrea de vendes a l’oferta de productes presentats sense embalatge primari, inclosa la venda a granel o mitjançant envasos reutilitzables.

Tots els establiments d’alimentació que venguin productes frescos i begudes, així com aliments cuinats, hauran d’acceptar l’ús de recipients reutilitzables (bosses, carmanyoles, ampolles, entre d’altres) adequats per a la naturalesa del producte i degudament higienitzats, i els consumidors seran els responsables del seu condicionament.

 

Nous objectius més ambiciosos en la recollida de residus de competència local

S’estableix un calendari per la recollida separada de nous residus de competència local: els bioresidus d’origen domèstic, els residus tèxtils, els olis de cuina utilitzats, els residus domèstics perillosos, els residus voluminosos. També estableix un calendari pels residus comercials.

En el cas dels bioresidus, el percentatge màxim d’impropis permès serà del 20% des del 2022 i del 15% des del 2027.

La nova Llei fixa objectius per a la preparació per la reutilització, el reciclatge i la valorització:

 1. La quantitat de residus domèstics i comercials destinats a la preparació per a la reutilització i el reciclatge per a les fraccions de paper, metalls, vidre, plàstic, bioresidus o altres fraccions reciclables haurà d’assolir, en conjunt, com a mínim el 50% en pes.
 2. La quantitat de residus no perillosos de construcció i demolició destinats a la preparació per a la reutilització, el reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de rebliment, amb exclusió dels materials en estat natural definits a la categoria 17 05 04 de la llista de residus haurà d’assolir com a mínim el 70% en pes dels produïts.
 3. Per al 2025, s’augmentarà la preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus municipals fins a un mínim del 55% en pes; almenys un 5% en pes respecte al total correspondrà a la preparació per a la reutilització, fonamentalment de residus tèxtils, residus d’aparells elèctrics i electrònics, mobles i altres residus susceptibles de ser preparats per reutilitzar-los.

 

Societat «sense plàstics» d’un sol ús

La Llei estableix un objectiu de reducció en pes de la comercialització de determinats productes de plàstic d’un sol ús (com els gots per a begudes i les seves tapes o els recipients per a aliments) del 50% per a l’any 2026, i del 70% per al 2030 respecte a l’any 2022.

Tots els agents implicats en la comercialització d’aquests productes estan obligats a fomentar l’ús d’alternatives reutilitzables o d’un altre material no plàstic. A més, a partir de l’1 de gener de 2023, hauran de cobrar un preu per cadascun dels productes de plàstic de l’Annex IV.A que es lliurin al consumidor, reflectint-lo de forma separada en el tiquet.

Es prohibeix la introducció al mercat de determinats productes de plàstic d’un sol ús com plats, coberts, palletes, alguns bastonets de cotó, etc. (Annex IV.B), de qualsevol producte fabricat amb plàstic oxodegradable, i de productes que continguin microesferes de menys de 5 mm de plàstic afegides intencionadament.

S’estableixen requisits de disseny per a recipients de plàstic per a begudes. Així mateix, s’incorporen requisits de marcatge de determinats productes de plàstic d’un sol ús inclosos a l’Annex IV.D (com a compreses, tovalloletes humides o productes del tabac amb filtre) conforme a les especificacions d’etiquetatge de la UE, de manera que s’informi els consumidors sobre les opcions adequades de gestió dels residus del producte.

Per altra banda, la LRSC estableix un calendari per la recollida específica de botelles de plàstic per afavorir el seu reciclatge. En el cas de no complir els objectius per 2023 i 2027, s’establirà un sistema de depòsit, devolució i retorn dels envasos (SDDR).

 

Nova fiscalitat ambiental per incentivar l’economia circular

La LRSC estableix dos nous impostos la finalitat dels quals és reduir la generació de residus i millorar la gestió d’aquells la generació dels quals no es pugui evitar:

 • Un nou impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, que assumirien els productors i amb què es gravarien aquests productes a raó de 0,45 euros per quilogram de plàstic no reciclat. Es tracta d’una taxa indirecta sobre la fabricació, importació o adquisició intracomunitària dels envasos que, contenint plàstic, són no reutilitzables.
 • L’impost sobre dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus. El fet imposable d’aquest impost recau sobre el lliurament de residus per a l’eliminació a l’abocador, per a l’eliminació o la valorització energètica en instal·lacions d’incineració o coincineració, amb algunes excepcions. La base imposable s’establirà pel pes dels residus dipositats a l’abocador, incinerats o coincinerats, i que podrà oscil·lar entre 1,5 euros i 40 euros per cada tona mètrica. Aquest impost ja estava vigent a diverses comunitats autònomes, però amb aquesta norma es pretén harmonitzar. En el cas català, finalment es va garantir la continuïtat del cànon català de residus, que afecta el conjunt de catalans (Disposició addicional 21ena.), que ha tingut un pes important en la transformació del model de gestió de residus català, i que ha estat defensat pels municipis catalans i les principals organitzacions dedicades a la prevenció de la generació de residus.

 

Responsabilitat ampliada del productor de residus

La LRSC conté una definició de productor més àmplia, que inclou:

 • Els que “omplin” productes (a més dels que els fabriquin, importin, o venguin);
 • Els que els venguin a distància des d’un altre país;
 • Les plataformes d’e-commerce en cas que el venedor que estigui a l’estranger no estigui inscrit al Registre sobre RAP ni doni compliment a les restants obligacions de RAP.

Es preveu que mitjançant un reial decret puguin establir mesures de compliment obligat per als productors de productes.

 

Novetats en la regulació dels sols contaminats

En relació a la regulació de sòls contaminats a la nova llei de residus i sòls contaminats es manté l’actual règim jurídic sobre les disposicions de les activitats potencialment contaminants, el procediment de declaració de sòls contaminats, la descontaminació i recuperació de sòls contaminats.

Com a novetat, s’hi inclou l’Inventari estatal de descontaminacions voluntàries de sòls contaminats, que tindrà en compte els registres de les comunitats autònomes sobre recuperacions i descontaminacions voluntàries.

 

Podeu consultar el text complet de la llei AQUÍ.