Millora del marc normatiu per la prevenció de la contaminació atmosfèrica en obres públiques a l’AMB

Projecte que INSTA desenvolupa per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb l’objectiu de crear un marc normatiu òptim per al desenvolupament de les obres incorporant criteris reals respecte contaminació atmosfèrica durant la seva execució tenint present especialment els episodis de contaminació en les seves fases establertes per la Generalitat de Catalunya com en la fase de seguiment atent.

INSTA elabora una anàlisi d’instruments normatius que els ens locals poden desenvolupar per intervenir en la regulació de la temàtica. D’aquesta manera, a més a més de valorar la possibilitat d’elaborar un model d’ordenança tipus i/o de crear un annex de les ordenances existents, oferim noves alternatives que seran d’utilitat a l’hora de regular les mesures tècniques acordades. Els diferents instruments normatius que analitzem són comparats, facilitant la identificació dels més adequats per la regulació.

Per altra banda, crear un marc normatiu és un treball molt exigent degut a la dificultat de posar d’acord a diferents actors i per obtenir com a resultat una eina aplicable i realista. Per donar resposta a aquests reptes, nosaltres aportem com a millora la capacitat d’organitzar reunions de treball amb eines participatives.