A Comisión Europea anunciou unha nova edición de Life+, unha liña de financiamento para proxectos europeos destinados a mellorar a calidade ambiental dos estados membros da Unión. Nesta edición os tres eixos de financiamento son:

1. Natureza e biodiversidade LIFE+
Obxectivo principal: protexer, conservar, restaurar, controlar e facilitar o funcionamento dos sistemas naturais, dos hábitats naturais e da flora e fauna silvestres, co obxectivo de deter a perda de biodiversidade, e en particular da diversidade de recursos xenéticos, na Unión Europea. .

2. Política e gobernanza ambiental LIFE +
Obxectivos principais:
– Cambio climático: estabilizar a concentración de gases de efecto invernadoiro a un nivel que evite que o quecemento global supere os 2 °C.
– Auga: contribuír á mellora da calidade da auga desenvolvendo medidas rendibles para acadar un bo estado ecolóxico con vistas á elaboración do primeiro plan de conca hidrográfica de acordo coa Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco augas).
– Aire: acadar niveis de calidade do aire que non supoñan riscos significativos ou efectos negativos para a saúde humana e o medio ambiente.
– Solo: protexer e garantir o uso sostible do solo preservando as súas funcións e previndo ameazas para o mesmo, así como reducindo os efectos destas ameazas e restaurando solos degradados.
– Medio urbano: contribuír a mellorar o comportamento ambiental das áreas urbanas europeas.
– Ruído: contribuír ao desenvolvemento e aplicación de políticas de ruído ambiental.
– Produtos químicos: mellorar a protección do medio ambiente e da saúde fronte aos riscos que presentan os produtos químicos ata 2020 aplicando a lexislación sobre produtos químicos, en particular o Regulamento (CE) no 1907/2006 REACH e a estratexia temática sobre o uso sostible de praguicidas.
– Medio ambiente e saúde: desenvolver a base de información para a política de medio ambiente e saúde (Plan de Acción de Medio Ambiente e Saúde).
– Recursos naturais e residuos: desenvolver e aplicar políticas destinadas a garantir a xestión sostible dos recursos naturais e os residuos, mellorar o comportamento ambiental dos produtos, os patróns de produción e consumo sostibles e a prevención, valorización e reciclaxe dos residuos. Contribuír á implantación efectiva da estratexia temática de prevención e reciclaxe de residuos.
– Bosques: proporcionar, en particular a través dunha rede de coordinación da UE, unha base completa e concisa de información relevante para os efectos da elaboración de políticas sobre os bosques en relación co cambio climático (impacto nos ecosistemas forestais, atenuación, efectos de substitución), a biodiversidade ( información de referencia e áreas forestais protexidas), os incendios forestais, a situación dos bosques e a súa función protectora (augas, solo e infraestruturas res), así como contribuír á protección dos montes contra os incendios.
– Innovación: contribuír ao desenvolvemento e demostración de enfoques, tecnoloxías, métodos e instrumentos políticos innovadores para apoiar a implantación do Plan de Acción de Tecnoloxías Ambientais (ETAP).
– Enfoques estratéxicos: promover a aplicación e execución efectivas da lexislación ambiental da Unión e mellorar a base de coñecemento para a política ambiental, mellorar o compromiso de comportamento ambiental das pemes.

3. VIDA + Información e Comunicación
Obxectivo principal: difundir información e promover a concienciación en torno a estes temas ambientais, incluída a prevención de incendios forestais, e apoiar medidas de acompañamento como campañas de información, actividades e comunicación, conferencias e formación, incluída a formación en prevención de incendios forestais.

As propostas poderán presentarse ata o vindeiro 25 de xuño. Para máis información podes consultar a seguinte ligazón .