Coa nova ISO 14.001 o sistema de xestión ambiental ábrese cara á deriva da unificación das normas ISO para unha maior facilidade, na práctica, para a implantación, revisión e mantemento das normas ISO nas organizacións que realizan un gran esforzo para implantar un sistema de calidade e, sobre todo, de xestión ambiental.

A continuación móstranse os principais cambios entre as dúas normativas que son obxecto de estudo neste artigo, e onde se intenta arroxar algo de luz sobre a cuestión subxacente: A nova ISO 14.001 marca unha tendencia cara á unificación das normas ISO?

Conceptos anteriores sobre nomenclatura:
(Actual): ISO 14001:2014
(Revisión): ISO / DIS 14001: 2014

1. Estrutura.
ISO / DIS 14001: 2014 adopta unha estrutura de alto nivel, adáptase o Anexo SL da ISO 14001: 2014 [permite que ISO 9001 (tamén en revisión) e 14001 funcionen en conxunto].

Para que ISO 9001 e 14001 funcionen en conxunto, as seguintes características están establecidas na ISO/DIS 14001: 2014:
• Utiliza unha linguaxe común para ambas as normas ISO.
• Evita as dificultades derivadas da duplicación de documentos.
• Evitar procedementos que incidan negativamente na eficacia da xestión.

Deben destacarse os seguintes cambios na estrutura entre ISO 14001:2014 e ISO/DIS 14001:2014:
• A ISO/DIS 14001:2014 é máis extensa, e reduce ou fai desaparecer a terminoloxía xurídica, crea novos apartados sen correspondencia coa ISO 14001:2014, aínda que hai outros apartados que teñen correspondencia.

2. Termos e definicións.
Na revisión adáptanse os termos e a linguaxe de uso en varias ISO para poder traballar conxuntamente, tal e como se indica no anexo SL ISO 14001:2014.

É importante indicar que a norma ISO/DIS 14001:2014 permite ás empresas decidir se queren adaptar estes novos termos e a nova estrutura, ou deciden continuar coa utilizada na ISO 14001:2014.

3. Contexto da organización.
É unha das novidades da ISO/DIS 14001:2014, xa que é especialmente relevante cando a empresa se centra na protección do medio natural:
• Determinar os puntos e aspectos, tanto internos como externos, que inflúen no seu cumprimento.
• Comprobar a súa capacidade para acadar os resultados esperados en materia ambiental.

Está incluído en ISO/DIS 14001:2014:
• Sección 4.2. Comprensión das necesidades e expectativas das partes interesadas.
• Apartado 4.3. Determinación do alcance do sistema de xestión ambiental.

4. Liderado.
A alta dirección ten a obriga de:
• Demostrar liderado e compromiso a través dos seguintes aspectos dentro do Sistema de Xestión Ambiental (SGA):
ou Conformidade
ou Operación
o Mellora continua

Neste punto como novidade da ISO/DIS 14001:2014 indica que todo isto é responsabilidade específica daquelas persoas con postos de liderado na organización.
• O liderado como eixo central, influíndo e sendo influenciado de forma positiva e activa, cos seguintes aspectos:
ou Planificación
ou Mellora
ou Avaliación
ou Performance

En canto á política ambiental, a norma esixe:
1. A Organización comprométese especificamente coa protección do medio ambiente.
2. A empresa busca protexer o medio ambiente globalmente e non limitarse ao contorno inmediato.
A alta dirección debe asignar a responsabilidade e autoridade necesarias para garantir que o sistema se axusta aos requisitos establecidos e que a alta dirección estea informada.
A alta dirección ten a flexibilidade para ditar cantas persoas deben dedicarse a este papel de liderado.

5. Comunicación.
A revisión aporta gran relevancia á comunicación:
• Interno
• Externas

Estes dous conforman a Política de Comunicación, que deberá cumprir os seguintes requisitos:
ou Consistencia
ou fiable
o Establecer mecanismos de participación do persoal

Na ISO/DIS 14001: 2014 hai unha importante innovación, agora o termo “documentación” chámase “información documentada”. A revisión proporciona flexibilidade ás organizacións para determinar que documentos necesitan para garantir o funcionamento do EMS.
Cabe sinalar que tamén permite seguir utilizándose o manual de documentación establecido pola ISO 14001:2014.

6. Planificación e risco.
A revisión dá relevancia a:
• Necesidades e expectativas dos interesados.
• Requisitos legais e regulamentarios
• Aspectos ambientais, afectados pola actividade empresarial:
ou Local
ou Rexionais
ou Global
• Incidencias que poidan deberse a cambios nas condicións ambientais e que afecten á organización.
Hai que ter en conta dúas situacións:
• Establecer un diálogo en dúas direccións, a Organización – Medio Ambiente, Medio Ambiente – a Organización.
• Xestión de riscos, a Organización debe determinar os riscos e oportunidades que se deben abordar.

7. Ciclo de vida.
A organización debe ter en conta:
• Controlar e xestionar adecuadamente os produtos e/ou servizos ao longo do seu ciclo de vida.
• Determinar os requisitos para a compra ou adquisición de produtos e/ou servizos.
• Establecemento de controis no proceso de deseño que garantan o cumprimento dos requisitos ambientais establecidos para o desenvolvemento, entrega, uso e tratamento ao final da súa vida útil.
• Comunicación dos requisitos ambientais establecidos a provedores e persoal contratado externamente.
• Necesidade de informar aos consumidores sobre o impacto ambiental e como xestionar o produto unha vez rematada a súa vida útil.

8. Desempeño ambiental.
A revisión impulsa o pensamento estratéxico dentro do EMS, un pouco máis na intención de que as organizacións se fagan súas e interioricen o mesmo.

9. Transición de ISO/DIS 14001: 2014.
Está previsto que se publique a mediados de 2015.
As seguintes partes terán a transición da anterior á nova:
• Coñecer os cambios presentados pola ISO/DIS 14001:2014 á alta dirección, directivos e auditores internos, así como a todo o persoal implicado tanto interna como externamente.
• Establecer unha comunicación fluída co organismo certificador e coa consultoría para ir realizando progresivamente os cambios que se acheguen ao novo estándar.
• Asegurar a participación da alta dirección e establecer un plan de transición.

Conclusión, que a resposta á pregunta que formulamos só tempo, e a consecuente aplicación dos cambios ditarán sentenza…