A nova ISO 14.001, marca unha tendencia cara á unificación das normas ISO.

Coa nova ISO 14.001 o sistema de xestión ambiental ábrese cara á deriva da unificación das normas ISO para unha maior facilidade, na práctica, para a implantación, revisión e mantemento das normas ISO nas organizacións que realizan un gran esforzo para implantar un sistema de calidade e, sobre todo, de xestión ambiental. A continuación móstranse os principais cambios entre as dúas normativas que son obxecto de estudo neste artigo, e onde se intenta arroxar algo de luz sobre a cuestión subxacente: A nova ISO 14.001 marca unha tendencia cara á unificación das normas ISO?